Стратегия

„Това, което чух ще забравя, това което видях ще запомня, но това което направих ще разбера” – Конфуций
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС
  1. Взаимовръзка с образователното съдържание по всички образователни направления.
2.  Балансиран обхват на цялостния активно-творчески процес на развитието на детето-познавателно,социално,вербално,емоционално-волево,художествено-творческо и физическо развитие.
  1. Осигуряване на интелектуални и социални гаранции за равни шансове на всички деца.
  2. Детето се поставя в центъра на дейността.Планирането се разполага във времето на възпитателните взаимодействия,съобразявайки се с индивидуалния темп и равнище на развитие на всяко дете.