Програмна система ”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА ДГ „ РАДОСТ”:  Н. АРИЗАНОВА

На осн. Чл. 259 от ЗПУО  и заповед № 1 / 18.09.2017г. и Протокол № 42 от 11.09.2017 г. на ПС

 

ПРОГРАМНА СИТЕМА ”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ  /6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА/

ПС ″Дете със златно сърчице″ е предназначена за 6-7-годишните деца от подготвителните групи на детската градина и съответства на  ДОС/2016 г. Съобразена  с актуализираната концептуална рамка за училищна готовност на УНИЦЕФ /2012/, тя е насочена към разгръщане потенциала на детето в условията на преход от предучилищно към училищно образование, обединявайки усилията на значимите за детското развитие фактори. Залагайки на позитивните стимули в развитието на детето,  очакваният краен резултат визира физически и психически здраво дете, със съответната за възрастта степен на самостоятелност и самочувствие, с изразено желание за нови знания, умеещо да хармонизира взаимоотношенията си с другите, чувствайки се прието и обичано.

За теоретична основа на програмната система служат идеите на конструктивизма и на хуманната психология и педагогика, в контекста на които педагогическото взаимодействие се конструира посредством разнообразие от дейности и позитивни преживявания, чийто краен резултат е натрупаният самостоятелен опит на детето. Водеща цел е структуриране на интеракционните отношения педагог-дете във възпитателно-ценностен контекст. Посланието на ПС ″Дете със златно сърчице″ означава предучилищно образование с обич към детето, което изисква владеене на способите за изразяване на педагогическата любов и осъществяване на ненатрапчива комуникация с детето при реализиране на образователните цели и задачи.

Основанията:

 1. Времето, в което живеем
 2. Актуализиране на концепцията за подготовка на децата за училище
 3. Стимулиращата функция на педагогическата обич към детето

Задачи:

Целта, която поставя ПС ″Дете със златно сърчице″ /6-7-годишни деца/ се реализира чрез  четири групи задачи, всяка от които отразява определен компонент в структурата на педагогическата ситуация: педагог, дете, педагогическо взаимодействие и образователна среда, действащи в единство.

Първа група задачи: Формиране на педагогическо самосъзнание

Тук определено се визира личността на педагога и неговите компетентности, в основата на които е педагогическата рефлексия. Владеенето на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване е част от психограмата на съвременния учител. Педагогическата рефлексия е самоосъзнаване на притежаваните умения и качества на  педагог. Тя е форма на самонаблюдение, самопознание, самоконтрол и самооценка. Според М. Розенберг „ако самите ние не ценим своите нужди, тогава и другите няма да ги оценят” [М. Розенберг, 2007, с.74]. Определено може да се твърди, че каквото отношение педагогът формира към себе си, такова може да очаква и от страна на другите към него. С други думи, педагогическата рефлексия е грижа за себе си и готовност за промяна на себе си в професионален и личен план.

Втора група задачи: Ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е

Постигането на тази задача, изисква познаване на възпитаника и приемането му такъв, какъвто е. Третирайки педагогическият процес като интерактивен, като субект-субектно взаимодействие, за основен ориентир ни служи индивидуалността на детето, неговите особености на развитие и субектната му позиция, която заема в този тип отношения. Децата на тази възраст разполагат с по-голям от предполагаемия ресурс на развитие, но това не означава, че трябва да се злоупотреба с детството. И науката и педагогическата практика доказват значението на нагледността, емоционалността и не на последно място на индивидуалния подход като задължителни принципи в предучилищното образование. Както много трудните задачи не са за предпочитане, поради негативното влияние върху увереността на детето, така и тези задачи, които не изискват усилие, лишават детето от чувство за постижение, на радост от изпълнението им. В тази връзка, от значение е какви условия създава педагогът за успешно развитие на мисленето у детето, за поддържане на характерното за този възрастов период детско любопитство. Познавайки особеностите на развитие на съвременното дете педагогът има шанса да стои по-близо до детето, а това означава да подбере правилния педагогически подход и да създаде позитивно стимулираща развитието на детето образователна среда. Например, култивирането на ума на детето изисква откриване и стимулиране на неговите плюсове, съхранявайки вярата му в себе си и надеждата за успех. В основата на всички тези педагогически постижение стои обичта на педагога към детето, която предопределя типа взаимоотношения между тях.

Трета група задачи: Прилагане на насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие, основана на обичта към детето

Предвид възрастта на децата – 6-7- годишни и хуманният характер на педагогическите интеракции, подготовката на детето за училище се основава на вяра и обич, което е в кореспонденция с името на програмната система –  „Дете със златно сърчице”. В най-общ план педагогическият процес в подготвителните групи е отражение на позитивизма в човешките взаимоотношения, проявен и като чувство и като мисъл и като форма на поведение. Подготвяйки се за училище, на детето му е нужна особена вътрешна сила – вяра в себе си, която е следствие от обичта на другите към него. Една от основните потребности на детето е да бъде прието и обичано. Чувствайки се обичано, детето е по-сигурно и уверено в себе си особено в случаите, в които то преодолява неуспехите си или проявява волево усилие за постигане на целта. В тези моменти педагогически целесъобразно е осигуряване на условия за индивидуален подход и работа на подгрупи, т.е. прилагане  принципа за индвидуализация и диференциация на обучението, съпроводен със способите на изразяване на педагогическата любов. Научни изследвания  доказват, че децата, които постоянно получават обич, топлота и грижи, произвеждат в по-малки количества хормона на стреса „кортизол” [ Дж. Нелсън, Ч. Ъруин, Р.Дафи, 2001]. Очаква се тези деца да бъдат по-успешни и по-щастливи, а подготовката за училище да се осъществява с по-малко разход на нервна енергия.

При работа с настоящата програмна система „Дете със златно сърчице” обичта към детето се приема за водещ метод на педагогическо взаимодействие, който като универсален метод, действа във всяка ситуация и към всеки. Това е метод, който учи подрастващите да мислят съзидателно, да се справят със страховете си и да управляват своя живот, без да разчитат на чужда помощ. Според д-р Рос Кембъл “изразяването на любовта към детето може общо да се класифицира в четири области: зрителен контакт, физически контакт, съсредоточено внимание и дисциплина” [Р.Кембъл, 1994]. Прилагането на който и да е интерактивен метод трябва да кореспондира с гореспоменатите способи за изразяване на педагогическата любов, в противен случай, се губи ефективността на метода.

Четвърта група задачи:  Актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко детето

ПС ″Дете със златно сърчице″ отчита значението на организацията на образователната среда, която, съобразявайки се с възрастовите и индивидуални особености на детето, предлага стимули за качествено образование и оптимално развитие. Въздействаща на мотивационно ниво, програмната система осигурява възможност за разнообразяване и естетизация на средата. Това е начин детето да се ориентира в динамиката на новия свят с по-малко сътресения и с повече позитивизъм. С право тази среда може да се определи и като позитивно въздействаща, тъй като залага на силните страни на личностно развитие на детето. Предложеният дидактичен материал трансформира образователната среда в: игрова,  динамично  променяща се, комуникативна, емоционално наситена, културосъобразна, естетична и  холистична. Наред с традиционните и технологично осъвременени детски играчки, ПС″Дете със златно сърчице″ предлага игров вариант за изучаване на символния знак на буквите, каквато възможност прави процеса на обучение  емоционален и привлекателен за детето. Дидактичният материал за игра с буквите стимулира развитието на детската автономност, трансформирайки обучението в самообучение, при това в действен план със средствата на играта. Емоционалното въздействие на образователната среда лесно може да се открие в кътовете по интереси, където на разположение на децата е помощният дидактичен материал: ″Картинна азбука- помощен материал по БЕЛ; ″Едно, две, тринки – цифрички в картинкипомощен материал по МАТЕМАТИКА; ″Приказки пъструшки- помощен материал по БЕЛ ; ″Игричка в торбичкапомощен материал по ОКОЛЕН СВЯТ. Тематично подбраната и детерминирана на целите и задачите на педагогическите ситуации от ОН ″ОКОЛЕН СВЯТ″  музика е допълнителен емоционален стимул за позитивни преживявания. Художественият дизайн на познавателните книжки  към отделните образователни направления стават част от образователната среда на детето и въздействат върху изграждането на естетически представи и понятия. Водени от холистичния принцип при организацията на образователната среда, програмната система гарантира педагогическо взаимодействие, интегриращо различни аспекти на възпитание: интелектуално, емоционално, морално,  физическо и  художествено, отчитайки и влиянието на различни фактори – семейство, масмедии, училище.  Това е начин да се подпомагане процеса на цялостно развитие на детето,  утвърждавайки неговата  уникалност и  предпазвайки го от стандартно моделиране. Посочените характеристики на образователната среда гарантират качествена подготовка на детето за училище, стимулираща характерното за този възрастов период детско любопитство и потребността на детето от игра и творчество.

Позитивно насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие

Позитивно насърчаващата технология на педагогическо взаимодействие залага на обичта, сътрудничеството и подкрепата на детето. И педагогическата теория и практика показват, че  педагогическото взаимодействие е факт при наличие на позитивна обратна връзка от страна на детето, която в повечето случаи се стимулира от осигуреното право на избор в рамките на предварително зададени алтернативи. Авансираното доверие във възможностите на детето, разчупването на стандарта, както и умелото съчетаване на процесите на усвояване на знания с тези на забавление,  са предпоставка за успешно обучение. Потвърждава се тезата, че първите 5 – 6 години от живота на детето са години на „учене без усилие” [З. Зиглар, 2009]. Хуманистичното предучилищно образование е това, което освен обич, осигурява и необходимата свобода на детето на избор. Упражняването на това право в ежедневните форми на педагогическия процес в детската група, учи детето да поема отговорност, учи го на самостоятелност и на волево усилие. Задачата на педагога е да създаде рамката, да зададе алтернативите, между които детето избира. Не е трудно да се констатира, че детето и цялостната социално-педагогическа ситуация подсказват правилните подходи на педагогическо взаимодействие – хуманно-личностен и конструктивистки подход.

Педагогическото условие за прилагане на насърчаваща технология е ориентиране на педагога към силните страни на конкретното дете. Тук от значение е намирането на общ език, удовлетворяващ и двете страни в процеса на педагогическите интеракции. Едно от действащите правила в общуването е педагогът да остави място за инициатива, творчество и възможност дори за грешки от страна на детето. Признаването на правото на грешки е част от вярата  в детето, която го кара да се чувства сигурно и обичано. И след като в съвременния информационен век голяма част от знанията са преходни, по-важната мисия на педагога е да стимулира желание  и готовност за усвояване на знания, а не задължително и само тяхното репродуциране. При това, придобиването на знания е самостоятелна дейност, към която детето следва да се насочва с желание и отговорност. В случая от значение е технологията на педагогическо взаимодействие, която да насърчава процеса на конструиране на знанията чрез активно включване на детето в системата от разнообразни дейности. Насърчаващата технология означава преди всичко приемане на детето, такова каквото е. „Приемането на детето” е едновременно възможност за себеактуализация и знак за помощ при нужда. То е истински акт на обич. Почувствайки се прието, детето вече може да освободи мислите си към промяна. При избора на технология, педагогът следва да се ръководи не само от целта, програмното съдържание и възрастовите особености на децата, но и да отчита и емоционалното състояние на отделното дете в конкретния момент. Настоящата технология, ориентирана към качествени взаимоотношения, разчита основно на познаването на индивидуалността на детето и на комуникативните компетентности на педагога, което означава владеене на:

Пасивното слушане /мълчание/ регистрира съсредоточено внимание, изразено словесно /”да”, „да”/ и безсловесно /кимане с глава, усмивка/,  служейки си с езика на тялото. Педагогическото взаимодействие се засилва при съвместяване на пасивното слушане със способа  „отваряне на врати” /например: „Много интересно, би ли продължил…”/.

Активното слушане доказва, че учителят не само е чул говорещия, но го е и разбрал. Активното слушане е форма на обратна връзка към детето, но специфичното в случая е, че то отразява чувствата или конкретната форма на поведение на детето, което изисква правилното им декодиране.

Докато активното слушане се прилага в случаите, когато проблемът е на детето, то методът „Аз-послание” е подходящ, когато проблемът е на педагога. Методът „Аз-послание” е алтернатива на метода „Ти-послание”. Аз-посланието отразява чувствата, които учителят преживява в противовес на „ти – посланието”, явяващо се един вид атака, насочена към детето. Трикомпонентната структура на „Аз-посланието”: чувство – поведение – последствие съобщава, че за чувството, което изпитва учителят е виновно последствието, а не поведението на ученика. Изпратено по-добър начин,  „аз–посланието” усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация, както и да съхрани самооценката си стабилна.

Успешен метод се явява и така нареченият  „беззагубен метод”, който е патент  на модела „Гордън”. Той се прилага за разрешаване на конфликти и е алтернатива на двата властови метода ,,победа – загуба“. От значение е последователното прилагане на 6-те стъпки в структурата на метода [виж по-подробно Книгата на учителя].

Настоящата насърчаваща технология интегрира методи от модела „Гордън” с методи от модела „Ненасилствена комуникация” на М. Розенберг.

Моделът „ненасилствена комуникация” /ННК/ включва четири компонента:

 • Наблюдаване – неутрално описание на случващото се, т.е. наблюдаване без оценки и мнения. „Индийският философ Кришнамурти отбелязва, че да наблюдаваш без да осъждаш, е най-висшата проява на човешката интелигентност” [М. Розенберг, 2007, с.44].
 • Чувства, които поражда наблюдаването. В процеса на педагогическо общуване, чувствата на детето често се пренебрегват за сметка на решаване на образователната задача. Всъщност неизразените чувства имат висока цена. Тук от значение е умението на педагога да съгласува емоционалния с вербалния изказ. В противен случай, събеседникът /детето/ се обърква.
 • Нужди – потребностите, които трябва не само да се разпознават, но и да се ценят. За качеството на взаимоотношенията между педагога и детето значение има умението за разпознаване на собствените си потребности и тези на другите. Съществен момент при това умение е връзката между чувства и нужди. „Колкото по-пряко успеем да свържем чувствата с нуждите си, толкова по-лесно ще е за другите да ни отвърнат със съчувствие” [М.Розенберг, 2007].
 • Молби – конкретните действия, за които молим. Молбата изразява позитивно послание, а не отрицателно. Тя е най-положителният начин за добро поведение. Тя предизвиква чувство на лична отговорност. Зад молбата прозира добронамереността на педагога, вярата в способностите на детето, а всичко това стимулира чувство на отговорност и не по-малко самочувствие у него.

Що се отнся до интерактивните методи, те са една отворена система постоянно допълваща се, която в повечето случаи е продукт на творческото мислене на учителя. Примерни интерактивни методи и техники са посочени в Книгата на учителя.

Педагогическата ситуация – основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина

Същност на педагогическата ситуация:

Педагогическата ситуация е нормативно регламентирана основна форма за организиране на педагогическите интеракции в детската градина, , която е тематично детерминирана и се конструира като относително завършено технологично цяло. Тя има мобилна структура, чиято динамика се определя от конкретната образователна среда, от възможностите на педагога и най-вече от характеристиките на детската група.  Педагогическата ситуация като организационна единица е алтернатива на формата от миналото – така нареченото „занятие”, което може да се оцени като несполучлива имитация на училищния урок. За да не се допуска смесването на двете форми, е необходимо да се изведат основните характеристики на педагогическата ситуация, открояващи я от занятието:

 • Доброволно участие на детето в педагогическата ситуация /ситуацията е регламентирана за учителя, но на детето се предоставя възможност за избор, за доброволното участие в ситуацията;
 • Подчертан игров характер;
 • Липса на точно фиксирана времева и пространствена регламентация на педагогическата ситуация /продължителността на ситуацията зависи от интереса на мнозинството деца в групата/;
 • Смяна на дейностите, породена от неустойчивостта на вниманието като възрастова особеност на детето;
 • Интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и способи за вариативно решаване на дидактичните задачи.
 • Осигуряване право на детето за избор в зададената от педагога рамка.

Посочените характеристики на педагогическата ситуация съответстват на ситуативния характер на детското развитие и е своеобразна с проекция на ситуационния подход.

Критерии за успешно проведена педагогическа ситуация:

 • Залага на игрово центрирано педагогическо взаимодействие;
 • Осигурява право на детето на избор в рамката от зададените от учителя алтернативи;
 • Наличие на интегрирано програмно съдржание от различни образователни направления;
 • Провокира проактивност /поставяне на детето в състояние на постоянно търсене, чрез организацията на образователната среда/;
 • Стимулира конструктивно и творческо мислене у детето /повече хипотетични въпроси и проектна дейност/;
 • Постига единство от действие, слово и емоция;
 • Постига баланс между емоционалния комфорт на детето и волевото му усилие за постижения;
 • Проява на рефлексия /умения за самонаблюдение, самооценка и самоконтрол/.

 

ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛ

Имайки предвид, че работата с родителската общественост създава не малко предразсъдъци, възпрепятстващи сътрудничеството между двете институции, както и трансформирането на съвременната педагогическа формула от педагог-дете в педагог –дете-родител, настоящата програмна система предлага и концепция за сътрудничество между детската градина и семейството. В съдържателен план се включват психолого-педагогическите основания за партньорски взаимоотношения между педагози и родители, целта, задачите и принципите на взаимодействие, както и критериите за оценка на партньорските отношения. Изведени са и ползите от сътрудничеството както за детето, така и за учителите и родителите.

 

 

       СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

                                                                                                                               

 ЧЕТВЪРТА   ГРУПА6-7-ГОДИШНИ

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 Околен свят  Математика Околен свят Български език иЛитература Конструиране и технологии
 Физическа култура Музика БЕЛ Физическа култура Музика
 Български език и литература Изобразително изкуство Околен свят
 Конструиране и технологии Околен свят  Математика Изобразително изкуство Физическа култура
Български език и литература БЕЛ   БЕЛ БЕЛ

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2017 ДО 31.05.2018 г.

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /УР/;
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 11.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
11.00-12.00 Игра; Дейности по избор на децата;
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.15 Следобеден сън
15.15 – 15.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /ПИ/
15.30 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 16.45 Педагогически ситуации и/ или Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
16.45-18.00 Игри, Дейности по избор на детето; изпращане на децата

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 31.05.2018 г. до 14.09.2018 г

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Игри, Дейности по избор на децата;
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 15.45 Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие /ПИ/
15.45 – 16.00 Подкрепителна закуска
16.00 – 16.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 18.00 Игри, Дейности по избор на децата;  Изпращане

 

 

 

 

 

 

                   ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“

         ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА     

        при  ДГ „РАДОСТ “ – гр. ПЕРУЩИЦА  ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОД.

Учебнаседмица Месец Дата Тема на седмицата:
І Септември 15 – 17.09 „Отново заедно“
ІІ 19 – 21.09 „Поздрави от морето“
ІІІ 26 – 30.09 „Приказно кътче от радост огряно“
ІV Октомври 03 – 07.10 „Сезоните – есенни закачки“
V 10 – 14.10 „Децата на Слънцето – плодовете и зеленчуците“
17 – 21.10 „За да бъде писането лесно …“
VІІ 24 – 28.10 „Пътешествие по света на крила и колела“
VІІІ Ноември 31.10 – 04.11 „Негово величество Животът“
ІХ 07 – 11.11 „Най – голямото богатство – здравето“
Х 14 – 18.11 „Мир на пътя “
ХІ 21 – 25.11 „Най – обичам … моето семейство“
ХІІ 28.11 – 02.12 „Тайните на вълшебното перце – отлитащи и зимуващи птици.“
ХІІI Декември 05 – 09.12 „Тайните на вълшебната люспа – Никулден“
ХІV 12 – 16.12 „Седмица на Дядо Коледа“
ХV 19 – 23.12 „Сурва весела година“
ХVІ 27 – 30.12 „Деца помагат на деца“
ХVІІ Януари 02 – 06.01 „Бабин ден – имате ли бебче?“
ХVІІІ 09 – 13.01 „Добра дума златна врата отваря“
ХІХ 16 – 20.01 „Зима прекрасна и малко опасна“
ХХ 23 – 27.01 „Къщичка на две крачета – моето тяло“
ХХІ Февруари 30.01 –03.02 „Весел светофар“
ХХІІ 06 – 10.02 „Кой с какво и защо се труди?“
ХХІІІ 13 – 17.02 „Толкова много животни …“
ХХІV 20 – 24.02 „Бабомартенска приказка“
ХХV Март 27.02 –03.03 „Здрави корени – силни криле“
ХХVІ 06 – 10.03 „На майките – с любов“
ХХVІІ 13 – 17.03 „Тайните на шестте крачета – насекомите“
ХХVІІІ 20 – 24.03 „Пролетни тайнства“
ХХІХ 27 – 31.03 „Седмица на театъра и детската книга“
ХХХ Април 03 – 07.04 „Тайните на вълшебното листенце – Цветница“
ХХХІ 10 – 13.04 „Червен, червен Великден“
ХХХІІ 18 – 21.04 „Седмица на Земята“
ХХХІІІ 24 – 28.04 „Космическо пътешествие“
ХХХІV Май 01 – 05.05 „Бозайниците – твоите нови познайници“
ХХХV 08 – 12.05 „Международна седмица за безопасност на движението“
ХХХVІ 15 – 19.05 „АБВ игри“
ХХХVІІ 22 – 26.05 „Училище мое, здравей!“
ХХХVІІІ 29.05 –02.06 „Децата по света“

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX 1. „Един разказва, а друг рисува“ СР Съставя разказ по избрана картина чрез актуализиране на собствения опит.
2. „ Продължи нататък“ ГПР Изгражда сложно-съставно изречение със съюзите „където“ и „когато“.
3.  „Рибарят и златната рибка“ ВЛП  Възприема приказката и анализират основни черти на героите и техните постъпки. Открива поуката в нея.
4. „Табло на доброто“ Р Актуализира названия, означаващи нравствени качества /трудолюбив, мързелив…/. Изработва „Табло на доброто“.
5. „Пиша сам“ ЗК Формира  графични умения за очертаване на начупена линия по уточнен образец.
6. „Назови с повече думи“ Р Обогатява речниковия  запас със синоними.
7. „Противоположни думи“ Р Актуализира думи с противоположно значение. Съставя  сложни съчинени изречения със съюза „а“.
8. „ Картинна азбука“ ЗК Упражнява в квадратна мрежа фината моторика на ръката – прави и криви линии, елементи на печатни букви.
9. „Есен“ СР Участва  в разговор по картина за уточняване промените в природата през есента. Съчинява разказ по картина.
 

 

 

 

 

 

X

10. „В зеленчуковата градина“ от Р. Киров ВЛП Възприема разказа и устно опиват външния вид и качествата на героите. Осмисля поуката от разказа.
11. „Припомни си дума“ Р Актуализира употребата в собствен текст на названия, означаващи природни явления, растения, плодове, цветя и др.
12. „Продължи изречението…“ ГПР Упражнява употребата на сложни съставни упражнения със съюзите „а“, „и“, „но“.
13. „Звукове“ ЗК Извършва звуков анализ на дума за определяне броя и последователността на звуковете в нея
14. „ Как се пише… ?“ ЗК Овладява  графични умения за последователно очертаване на линии с определена посока и наклон по представен образец и договорени правила.
15. „Първи, втори …“ ЗК Звуков анализ на дума от 3 или 4 звука. Овладяват графични умения за  непрекъснато възпроизвеждане на симетрична фигура.
16.  „ Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“ от Д. Бисет ВЛП Възприема и осмисля съдържанието. Задава и отговаря на въпроси, като използват сложни – съставни и въпросителни изречения.
17. „Дума за картинката“ ЗК Активизира названия на родови и видови понятия на практическа основа.
18. „Думите“ ЗК Актуализира уменията за правилна употреба на ед. и мн. число на същ. имена. Съставя  загадка за обект чрез описание на типичното за него.
19. „Старите хора“ от Ем. Станев ВЛП Възприема  литературното произведение. Съставя  характеристика на герой по избор. Преразказва и импровизира  приказката.
XI 20. „Нарисувай“ ЗК Ориентира се в мрежа и възстановяват образ. Заема правилна поза при писане – положение на ръцете и тялото.
21. „Всяка дума на нейното място“ ЗК Уточнява броя и последователността на думите в изречението. Схематизира словесния състав на изречение.
22. „Къщичка на здравето“ СР Участва в беседа за здравето. Систематизира  опита на децата за здравословен начин на живот.
23. „Търся знак за думата“ ЗК Анализира словесния състав на изречение и съставяне на схема.
24. „Мокри крака“ от В. Стоянов ПЛП Възприема  стихотворението и осмислят  промените в настроението на детето. Заучава наизуст.
25. „ На улицата се спазват правила“ СР Разглежда сюжетна картина и анализират съдържанието и. Тълкува това, което се е случило или предстои да се случи. Съставят разказ.
26. „Когато съм в беда, на кого да позвъня?“ ЗК Регулира силата на гласа и темпа на речта чрез съобразяване на условията в житейската ситуация.
27. „Търси букви“ ЗК Уточнява  звуково-буквени съответствия и записват  думи. Възпроизвежда графичен знак по договорен образец.
28. „Старите хора“ от Ем. Станев ПЛП Осмисля съдържанието на разказа и уточняват взаимовръзката между членовете на семейството. Преразказва разказа.
29. „Настроения“ Р Активизира названия, означаващи емоционални състояния.
30. „Обясни защо?“ ГПР Обогатява опита за построяване на сложно съчинено изречение за причина със съюза „защото“.
31. „Сънят на врабчето“ – нар. приказка ВЛП Възприема приказката, осмисля и съпреживява чувствата на врабчето. Конкретизира поуката и преразказват приказката.
32. „ Намери и назови“ Р Разширява представите си за прелетни и зимуващи птици чрез активизиране на названия.
33. „ Врабчо, спиш ли ?“ СР Съчинява приказка за врабчето, ако сънят му продължи. Импровизира по следващия сън.
XII

 

 

 

34. „ Гласни и съгласни“ ЗК Диференцира гласни и съгласни в думата. Звуков анализ на дума. Разпознава графичен знак на даден звук / буква /.
35. „ Един разказва, а друг рисува“ ЗК Изгражда  зрителна представа за графичен обект. Възпроизвеждат фигура чрез спазване на определени изисквания.
36. „ Игра със срички и думи“ ЗК Звуков и сричков анализ на дума. Записва сричка и „четат“ думи от две срички.
37. „ Рождество“ от Ас. Разцветников ПЛП Възприема  настроението и съпреживяват настроението. Заучава наизуст.
38. „Продължи изречението“ ГПР Изгражда сложно-съставно изречение с един от съюзите „където“, „когато“, „както“.
39. „На коледната маса“ Р Актуализира  названия от коледния и новогодишния семеен ритуал.
40. „Нова година“ от Асен Босев ПЛП Съпреживява радостта от Новата година. Уточнява настроението и смисъла на благопожеланията към  всички.
41. „Нова година“ Р Затвърждава употребата на изразите за поздрав и определяне на отношение.
42. „Подаръци“ СР Участва в беседа за описание на получените подаръци. Систематизира опита за необходимите лични вещи и начините за използването им.
43. „Продължи изречението“ ГПР Изгражда сложно- съчинено изречение със съюзите „но“ и „ако“.
44. „Познай по гласа“ ЗК  Регулира качествата и силата на гласа си при изпълнение на роля.
I

 

 

 

45. „За досетливите“ СР Възприема гатанка, осмислят преносното значение на думите и уточняват отговора. Съчинява  гатанка за обект от картинка.
46. „Бабке, мила бабке …“ ГПР Осмисля предназначението на умалителните съществителни имена.
47. „ Верижка“ ЗК  Съставя звуков модел  на дума и диференцират звук по обозначено място в звуковия модел / агне – е – елен – н – нос…./
48. „ Моля, извини, благодаря ти ..“ от Таня Йотова ВЛП Усъвършенства умението си да задават и отговарят на въпроси относно съдържанието на произведението. Анализира и съпоставя собствен опит.
49. „ За всяка дума – знак“ ГПР Схематизира сложно – съставно изречение. Съставя модел на практическа основа.
50. „ Що е то ?“ СР Усъвършенства умението за отгатване и задаване на гатанки. Опит за самостоятелно измисляне на гатанка.
51. „ Бяла приказка“ от Валери Петров ВЛП Възприема творбата и систематизират личен опит. Съставя разказ по опорни думи
52. „ Имало едно време …“ СР Конкретизира представата си за приказка. Съчинява  приказка с подбрани герои.
53. „ Приличат си – не си приличат“ СР Уточнява  представата си за римувани думи. Съставя  рима и прави опит за съчиняване на стих.
54. „ Гласни и съгласни“ ЗК Извършва звуков анализ на дума и различава гласни и съгласни в нея. Графично възстановява форма на представен образец на изображение.
55. „Вчера, днес и утре“ ГПР Обогатява  представите си за сегашно, минали и бъдеще време.
56. „ Отбележи само различния звук“ ЗК Обогатява опита си за смислово различителната функция на звука в думата. Съставя  услови цветни модели на думи.
57. „ Сладкодумка“ ПЛП Овладява  похвати за привличане вниманието на слушателите по време на разказване на приказка.
58. „ Графични упражнения“ ЗК Упражнява в квадратна мрежа фината моторика на ръката рисувайки  криви и прави линии, елементи на букви.
 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

59. „Назови с една дума“ Р Осъзнава  лексикалното значение на думи с обобщаващо значение – родови и видови понятия. Графично упражнение – писане по пунктир.
60. „Игри със звукове“ ЗК Обогатява опита си за смислово различителната функция на звука в думата. Съставя условни цветни модели на думи.
61. „Буквички обични“ ЗК Развива  моторни умения при оцветяване на картинка.
62. „ Фонемен анализ“ ЗК Извършва звуков анализ на думи, определят броя и последователността на звуковете в думата. Уточнява мястото на гласни и съгласни звукове. Съставя  цялостен графичен модел.
63. „Фонемен анализ“ ЗК Извършва фонемен анализ на 3- или 4-звучни думи. Съставя  условен графичен модел на дума
64. „Бременските градски музиканти“ от Братя Грим ЗК Упражнява графични умения – оцветяват и изписват елементи, различен по вид линии и знаци.
65. „Кокошката със златните яйца“ от Лафонтен ВЛП  Възприема баснята и се запознава с литературния жанр.
66. „ Баба Марта“ СР,ВЛП Участва в разговор по картина и споделя очакванията от предстоящия празник. Запознава се с легендата за баба Марта.
67. „Добрата Баба Марта“ Р Обогатява опита си за назоваване на действия чрез възприемане и осмисляне предназначението им  в текста.
68. „Баба Марта бързала“ от Й. Стубел ВЛП,ПЛП Възприема стихотворението и съпреживява веселото, жизнерадостно настроение, предизвикано от появата и действията на Баба Марта. Заучава наизуст.
69. „ България празнува“ СР Участва в беседа за отечеството, систематизиране знанията за родното място.
70. „Буквите“ ЗК Графични упражнения – оцветяват и изписват елементи на букви. Свързват големи и малки букви.
ІІІ 71. „Аз съм българче“ от Иван Вазов ПЛП Възприема и съпреживява обичта към родината. Заучава  наизуст, като активизират употребата на думи, означаващи качества на обекти.
72. „ Маминият ден“ СР Участва в беседа по картина – систематизиране на представите за взаимоотношенията на децата и майките.
73. „Майка“ от Младен Исаев ВЛП Възприема стихотворението и съпреживяват на силната обич към майката. Уточнява святата представа за мисията на майчинството, като даряване и опазване живота на децата.
74. „Сричките броим“ ЗК  Извършва сричков анализ на думи, като определя броя и последователността на сричките в думата. Диференцира гласни и съгласни звукове.
75. „ Момче и пчела“ от Ас. Разцветников Р Разширява  представите  си за синоними, антоними, омоними.
76. „Повтаряй точно“ ЗК Възпроизвежда фигура по уточнени правила за пресъздаването и – височина, ширина, наклон.
77. „ Имало едно време …“ СР  Съчинява приказка по опорни думи / названия на картинки/.
78. „ Пролет наближава“ СР Участва в беседа за изясняване на причинно – следствени зависимости. Формира въпроси за връзките между обектите и изграждат отговори от различни гледни точки.
79. „ Пролетта дойде отново“ от Ел. Багряна ПЛП Възприема художествено произведение, като съотнасят съдържанието му с неговото заглавие. Заучава наизуст.
80. „ Гости от юг“ ЗК Извършва сричков анализ на думи. Определя броя и последователността на сричките. Съставя сричков модел на дума.
81. „ Книжка“ СР Участват в договаряне за съставяне на книжка – уточняване на съдържанието, художествено оформление и обсъждане на варианти за записване на текстовете.
82. „ Шарена книжка“ от Г. Авгарски ВЛП Възприема стихотворението и осмислят детския интерес към съдържанието и оформянето на книжката . Заучава наизуст.
83. „ Поука“ СР Систематизира  опита си за нравствените правила. Припомня приказки и уточнява на характерното за героите. Конкретизира нравствена поука.
ІV 84. „ Познай кой съм аз?“ ЗК Описва пролетни цветя. Назовава думи с определен начален звук
85. „ Графични упражнения“ ЗК Оцветява и изписва елементи. Работи  уверено с къщичката на звуковете и къщичката на сричките.
86. „ Хайде ставайте, дечица“ от Ран Босилек ПЛП Възприема стихотворението и го заучава наизуст. Интонационно съпреживява настроението в него.
87. „ Светъл празник“ СР Участва в беседа по картина и разширяват информацията и опита си за Великден.
88. „ Преброй звуковете“ ЗК Определя броя на звуковете на графично изобразени предмети. Изписва буква по пунктири и самостоятелни.
89. „Великден“ от Ел. Багряна ПЛП  Възприема стихотворението и го заучава наизуст.
90. „ Дай ми водица“ от Л. Станчев ВЛП Възприема стихотворението и осмисля представата за водата, уточнена чрез диалога. Уточнява смисъла на умалителните имена.
91. „ Водата“ – верижка СР Участва в разговор за водата и систематизират представите си за нея.
92. „ България на шест планети“ СР Участва в беседа по картини и систематизират опита си за много отдалечени пространства – Космос.
93. „ Звездица“ Р Актуализира употребата на названия за опосредствано опознаване на обекти / бездна, безкраен, звезден, политна и др./
94. „ Малкият принц“ ГПР Разпознава звук, дума, изречение и текст. Конструира изречения, като ги допълва с подходяща дума.
95. „ Провери какво научи“ ЗК Извършва сричков анали на думи. „Чете “  срички и думи. Подрежда думи в изречения и „чете“ изречения.
 

 

 

 

V

96. „ Дума за картинката“ ЗК Назовава картинка с думи, извършва звуков анализ на дума, изговаря уточнен звук. Съставя  цялостен цветен модел на дума.
97. „ Какво назоваваме с думите?“ ГПР Практически се ориентират в различното граматическо значение на думите. Използва въпросите: „ Кой е ?“, „Какъв е ?“, „Какво прави?“. Съгласуват съществителни  и прилагателни  имена по род и число.
98. „ Скрита буква“ ЗК Огражда букви с различни цветове в текст и „пиши“ знаци по пунктир.
99. „ Пътят да вкъщи“ СР Съставя описателен текст, като назовава точен адрес и маршрут до вкъщи от различни точки.
100. „ Обични букви“ от Калина Малина ВЛП Възприема стихотворението и задоволяват интереса си към писмената реч и нетните създатели. Осмисля словосъчетанието „солунски братя“.
101. „ Игра на думи“ ЗК  Съставя думи от повтарящи се срички – бон-бон, ма-ма, бе-бе, ба-ба и др.
102. „ Разказвачи“ СР Съчинява сюжетен разказ по серия от 3-4  сюжетни картини. Измисля име на разказа.
103. „ Първият учебен ден на Зайка“ СР Съставя  повествователен текст по серия от картинки и използва думи с обобщаващо значение – родови и видови понятия / учебни пособия/
104. „ Графични упражнения“ ЗК Графично репродуцира елементи на букви.
105. „ Деца със златни сърчица“ СР Усъвършенства умения за съставяне на сюжетен разказ, за поставяне имена на героите и заглавие на разказа. Включва и пряка реч.
106. „Графични упражнения“ ЗК Оцветява и изписват елементи. Оцветява позиция на определен звук в синьо.
107. „ Празник“ от В. Паспалеева ПЛП Заучава  текста на стихотворението и го изпълнява изразително.

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  МАТЕМАТИКА

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX 1. „Всеки в своята група“ КО Групира и редуват  обекти по един и повече признака.
2. „Кой е следващият?“ КО Открива  релациите на наредба в числовата редица. Количествено и поредно броят.
3. „Къде се е скрило?“ РФ Открива  геометрични фигури в графични образи на обекти и отбелязват броя им в числовата редица.
4. Числата от 1 до 4“ КО  Подрежда, групира и сравнява  групи до 4 обекта. Количествено и поредно броене.
5. „Кой е по – , по – , най – …“ И Сравнява и измерва на нагледно-образна основа  обекти по големина, ширина, височина, дължина. Окомерно съотнасяне.
6. „Кога става това?“ ВО Затвърждава представите  си  за времеви еталони сезон и година.
7. „Сезони – есен“ ВО  Открива и назовава определен сезон. Затвърждава представите си  за времеви еталони сезон и година.
8. „ Продължи нататък…“ ВО Назовава последователността на сезоните в годината.
9. „ Открий съкровищата на годишните сезони“ ПО Ориентира се в пространството чрез разчитане на посоки и предметни ориентири на карта, установява и назовава  посоки  и отношение между обекти.
X 10. „Всеки в своята кошница“ КО Групира обекти по определен признак, установява равенство и неравенство между две количества.
11. „ В групи по 4“ КО Подрежда, групира и сравнява четири обекта в група по родово-видови свойства.
12. „Ден или нощ“ ВО Разпознава и назовава части на денонощието / ден и нощ /.
13. „Число и цифра 1“ КО Количествено сравняват  групи от по 1 предмет. Запознава се на практическа основа с числото 1 и неговата цифра.
14. „Знаците +,- и =“ КО Развива умения за правилно съотнасяне към житейски действия за отнемане или прибавяне.
15. „Голямо и малко“ / знаците >,=,</ И Формира  конкретни представи за математическа знакова система чрез практическо запознаване и различаване на символи и знаци. Правилно „четене“ отляво надясно.
16. „Число и цифра 2“ КО Запознава се с числото 2 и цифра 2. Сравнява числата 1 и 2 чрез нагледно – практически похвати и знаците <,=,>.
17. „Единица и двойка“ КО Затвърждава представата за 1-ца и 2-ка. Моделира на количества чрез рисуване по знаков образец.
18. „Тежко, леко“ И Сравнява на практическа основа различни по тегло предмети. Добива представа за понятия „тежко“ и „леко“.
XI 19. „Тройка“ КО Запознава се с числото 3 и неговата цифра. Усъвършенства представите за мястото на числото 3 в числовата редица. Моделира чрез знаците >,=,<.
20. „Тънко и дебело“ И Практическо измерва различни обекти по ширина. Отброява с жетони.
21. „Кръг, триъгълник, квадрат“ РФ Усъвършенства уменията за разпознаване на геометрични фигури в различни по сложност геометрични композиции. Групира  предмети по форма.
22. „Сутрин, обед, вечер“ ВО Уточняване трите части на денонощието. Количествено и поредно броене до 3.
23. „Лабиринт“ ПО Овладява движение в лабиринти, броят до 3 или разпознават геометрични фигури.
24. „Близко – далече“ ВО Ориентира се по едно пространствено направление и назовават неговите посоки в практически и схематичен план.
25. „Число 4. Четворка.“ КО Осмисля начина на получаване на числото 4. Запознава се с числото 4 и неговата цифра. Формира представа за годината като съвкупност от четири сезона.
26. „ Сезони – година“ ВО Подрежда картини, илюстриращи сезони. Определя отношение на наредбата / пред, след/. Поредно броене до 4.
27. „Знакът +“ КО  Възпитава на умения за възприемане на „ +“  като прибавяне. Упражнява фината моторика на ръката с попълване на фигури от квадратната мрежа.
28. „ Триъгълник“ РФ Различава, назовава и моделира триъгълник. Открива предмети с триъгълна форма и изключват предмет от група.
29. „ Правоъгълник“ РФ Формира конкретни представи за правоъгълник. Моделира правоъгълник и групира геометрични фигури в нагледно – практически план
30. „Подреждане на геометрични фигури“ РФ Обследва триъгълник и правоъгълник. Сравнява различни видове от тях и ги използва в изобразителни ситуации
 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
І

 

 

31. „ Отнемане до 4“ КО Образува групи чрез изключване на излишен елемент. Намира практически „˗“ с числа до 4, като отделят част от групата.
32. „Квадратни мрежи“ ПО  Запознава се с „ квадратна мрежа“ и определя мястото на обект в нея. Подрежда обекти с нарастване или намаляване.
33. „ Повтори точно“ РФ Рисува и оцветява геометрични фигури в квадратна мрежа чрез образец рисунка.
34. „Игри с цветни ленти“ И Овладява техники за измерване на линейни величини с условна мярка и подрежда равни по дължина обекти
35. „ Число 5. Петица“ КО Формира  представа за числото 5 и неговата цифра. Осмисля начини на получаването му в практически и схематичен план.
36. „Преброй и нарисувай“ КО Съотнася числови картинки с точки и цифри  на числа към количества и обратно.
37. „ Дневен режим“ ВО Уточнява и обобщаване представите за денонощието и неговите части чрез количествено и поредно броене. Моделира чрез нареждане на картинки.
38. „ Отнемане до 5“ КО Отброява определено количество по дадена цифра и схематично моделира отнемане.
39. „Кое къде се намира?“ ПО Кодира и  декодира пространствени  характеристики със символи.
40. „Групиране“ КО Класифицира обекти въз основа на родово – видови свойства.
41. „Числата от 1 до 5“ КО  Брои в прав и обратен ред до 5, сравнява количества и числа до 5 и използва броенето в игрови ситуации.
42. „ Пренеси точно“ ПО Пренася схематично представени пространствени отношения по образец върху лист хартия.
43. „Деца се учат на бизнес“ КО Моделира практическа ситуация за добавяне и отнемане в нагледен план.
44. „Число 0 и цифра 0“ КО  Изгражда конкретни представи  за празно множество и число 0. Предметно моделира количества от 1 до 5.
45. „ Колко са …..?“ КО Отброява количества по определена цифра и знаково ги сравняват.
46. „ Часовник“ И Разпознава и определя  времето съобразно уреда за измерване. Измерва определено време и извършва действия за определено време.
47. „ Прави, показвай, името не казвай … “ РФ Обследва геометрични форми и геометрични фигури. Възпроизвежда фигура чрез прегъване, разрязване, окръгляване.
48. „ Броене в игри“ КО Групира обекти по едно и две свойства. Прилага броене в игрова ситуация
49. „ Събиране и изваждане“ КО Решава елементарни текстови задачи чрез житейски ситуации за добавяне и отнемане на даден обект.
50. „ Числото 6 и неговата цифра“ КО  Запознава се с цифрата на числото 6 и начини за получаването й на практическа основа. Съотнася  цифри и количества.
51. „Игра с клечки“ РФ Преобразува геометрични фигури чрез преместване или разместване на клечки / пръчици/.
52. „ Числата от 1 до 6“ КО Определя количества „едно“ и „много“. Затвърждава уменията за /+/ или /-/ на практическа игрово – познавателна основа. Съставя  словесни задачи.
53. „Лабиринти“ ПО Моделира пространствени отношения съобразно последователността на движение на обекти в лабиринт.
54. „Танграм“ РФ Конструира образи на предмети от геометрични фигури по даден образец или по собствен замисъл.
55. „ Ляво- дясно“ ПО,И Определя посоките „ляво“ и „дясно“. Измерва сипещи се вещества: пълно- празно, пълно – по-пълно.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

56. „Страната Геометрия“ РФ Затвърждава и обобщава представите за основните геометрични фигури, разпознава ги  и ги назовава в графичен образ на предмет.
57. „Квадратна мрежа“ ПО Стимулира  умението си за ориентиране и придвижване в квадратна мрежа по даден алгоритъм  /вербални, предметни, знакови ориентири/
58. „ Число и цифра 7“ КО Практически получава  числото 7. Намира  мястото му в числовата редица. Съотнася цифра към количество и обратно.
59. „Живеят дните в дом голям…“ ВО Формира представи за дните от седмицата. Наименова  в последователност дните в седмицата.
60. „ До 7 и обратно“ КО Подрежда, групира и сравнява  до 7 обекта в игрово-познавателен  план.
61. „Вълкът и седемте козлета“ ПО Моделира  пространствени отношения в реални или игрови ситуации чрез пресъздаване на приказката „Вълкът и седемте козлета“.
62. „Едно, две, тринки – чифрички в картинки“ КО  Групира животни по даден признак, записват с цифра и сравнява броя със знаците >, =, <.
63. „Колко прави ..? “ КО Решава  задачи с обединяване  на две множества. Намира  сбора на две числа като второто събираемо е 1 или 2.
64. „ Тетрадката“ ПО Ориентира се в посоките на лист от хартия. Попълва дните от седмицата и осъзнават понятието седмица като време.
65. „Месецът на Баба Марта“ ВО Ориентира се върху схематичен модел на седмица и месец, изработва различни модели на седмица и месец от геометрични фигури.
66. „По-голямо и по-малко“ КО Сравнява числата 6 и 7  в практически и схематичен план / цифри и знаци >, =, </
67. „ Хайде да измерваме“ И Запознава се с условни мерни единици за вместимост / чаши, лъжици и др./
и с начина им на използване. Разбира принципа за съхранение на количество.
68. „ Число и цифра 8“ КО Сравнява и моделира количества до 8 предмета. Затвърждава умения за прибавяне и отнемане. „Пише“  елементи на цифра 8 в квадратната мрежа.
ІІІ 69. „Осмица“ КО Открива осмицата в графичен образ на обект, повтаря елементи от цифрата по пунктир.
70. „Всички прасенца в своите къщички“ ПО Упражнява уменията си за ориентиране на предмет в лабиринт при зададена посока.
71. „ Девет и деветка“ КО  Сравнява и моделира цифри 6 и 9 и количества с тях. Затвърждава уменията за + и -. „Писане„ на елементи на цифра 9.
72.   „Деветка“ КО Затвърждава представата за числото 9 и графичния му белег. Стимулира логическото мислене .
73. „ Събиране и изваждане“ КО Затвърждава умения за съставяне на словесни задачи по запис с цифри и обратно, като използват знаците +,- и =.
74. „ По следите на пчеличката Мая“ ПО Определя посоки и описват пространствено разположение на предметите „пред“ и „зад“. Затвърждава умението за намиране мястото на числото в числовата редица.
75. „ Топло – студено“ ПО Затвърждава умението да се придвижват и намират предмет в рамките на определено пространство.
76. „ Правоъгълник. Квадрат“ РФ Сравнява различни по големина и цвят правоъгълници и квадрати. Посочва страни и върхове. Открива предмети с правоъгълна или квадратна форма. Практически осъзнават трансформирането на геометрични  фигури чрез прегъване по диагонал или по осевата линия.
77. „ Сезони – Пролет“ ВО Открива и назовава мястото на конкретен сезон в схематичен модел на годината.
78. „ Редици“ КО Подрежда числовата редица  на числата от 0 до 9 във варианти.
79. „ Числата от 0 до 10“ КО Запознава се и усъвършенства представите за числото 10 и с начина на изписването му. Съотнася  цифри към количества и обратно.
80. „Сметалце – помагалце“ КО  „ Записва“ и решава  задачи по словесни указания със картонено „сметалце – помагалце“ с цифри от 1 до 10 чрез + и ˗.
81. „ Банкноти и монети“ КО Прилага познанията си за числата до10 в практически ситуации за изработване на банкноти и монети и използването им в СРИ.
82. „ Нарисувай точно“ РФ Запознава се с начини за рисуване на фигури в мрежа от квадратчета. Пренася фигури и на геометрична композиция спрямо права  линия чрез броене на квадратчетата.
83. „ Нарисувай  точно“ РФ Запознава се с начини за рисуване на фигури в мрежа от квадратчета. Пренася фигури и на геометрична композиция спрямо права линия чрез броене на квадратчетата.
ІV 84. „ Занимателни задачи“ КО Схематично обединява две групи обекти. Запознава се  със знака „+“ и развива умение за правилно съотнасяне към житейски действия за добавяне.
85. „ Цветя и пеперуди“ КО Стимулира развитието на нагледно – образното и логическо мислене чрез игри.
86. „ Лабиринти с числа и знаци“ ПО Движи се в лабиринти по зададен алгоритъм с числа и знаци.
87. „ Задачи в картинки“ КО Схематично отделя част от група обекти. Запознава се със знака „˗“ и развиват умение за правилно съотнасяне към житейски действия за отнемане.
88. „ Ало, колко е часът?“ И Практически измерва времето с различни часовници.
89. „ Събиране“ КО Запознава се със задача с едно неизвестно. Осъзнава разместителното свойство при събираеми и сбор. Решава задачи с едно неизвестно събираемо.
90. „ Повтори модела“ РФ Съставят фигурална композиция от геометрични фигури по модел. Пренасят геометрични фигури и изображения по модел. Определят мястото на предмет в мрежа.
91. „Реши задачата“ КО Моделира отношения и задачи по текстови или картинно представени отношения.
92. „ Дългия, широкия и високия…. “ И Сравнява обекти по дължина, широчина, височина чрез разнообразни начини. Намира обекти в редицата.
93. „ Готов съм за училище“ КО Подрежда и сравнява групи до 10 обекта, количествено и поредно броене съобразно последователността на наредба на елементи и релации.
94. „ Да решавам е забавно“ КО Упражнява се в решаване на задачи с едно неизвестно.
95. „  До училище остават … “ ВО Затвърждава умения за работа с календар. Разпознава година, месец, седмица. Определя и посочва конкретна дата.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

96. „ Животните разказват …“ КО Усъвършенства умението за съставяне на задачи по картинен модел на житейски ситуации за добавяне и отнемане.
97. „ Цифри в своите къщички“ КО Практически определя мястото на числото в числовата редица или колона.
98. „ Лабиринт“ ПО Движи се в занимателни  лабиринти с правила за броене, отчитане на величини и форми, посоки на движение и др.
99. „Дневен режим“ ВО Идентифицира , сравнява и обозначава времеви отношения по картинни модели.
100. „ Картинен пъзел“ РФ Сравнява и класифицира предмети по форма. Създава образи от съчетаване на познати геометрични фигури.
101. „ Задачки състави!“ КО Съставя  словесна задача по картинка с изписване на цифри. Попълва пореден № в числовата редица до 10.
102. „ Сметалце – помагалце“ КО Записва и решава картинни задачи със сметало. Затвърждава уменията за броене, прибавяне и отнемане.
103. „ Мога сам… “ КО Развива фината моторика на ръката чрез писане на елементи на знаци и цифри.
104. „ Часовниче “ И,ВО Конструира часовник и определят кръгъл час. Измерва определено време. Практически измерва времето с различни часовници.
105. „ Скрити образи“ РФ Обследва познати геометрични фигури, като открива и брои  геометрични фигури във фигурална композиция.
106. „ Задачки – закачки “ КО  Упражнява се в решаване на задачи с едно неизвестно. Моделира отношения и задачи по текстови или картинно представени отношения.
107. „ Лабиринти“ ПО Движи се в лабиринти, интегриращи знания за измерване, броене или разпознаване на геометрична фигура.
108. „ Точно на нейното място“ РФ Пренася геометрични фигури и изображения в квадратна мрежа.

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ:  ОКОЛЕН СВЯТ

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX
01„Свърши  лятото горещо …“ СЗС  Сравнява  картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.
02.„ Природата ни подари…“ СПНО Умеe да отразява чрез моделиране промените в климата в природния календар. Има представи за явленията в неживата природа.
03.„Дарове от морето“ – проект СПНО Открива, свързва и разказва за характерни особености на представители на водния свят. Има позитивно отношение към природата.
04. „Море в кутия“ – колективен проект СПНО Изгражда обобщени представи за познати животински видове – разкрива връзки между потребностите им и средата на обитаване. Оценява ролята на човека за опазване на живота в моретата и океаните.
05.„ Стани мой приятел“ СОО Разпознава поведенчески форми и емоционални състояния на участниците в групата. Споделя емоционални преживявания и сравнява собствени постижения с тези на
06.: „ Заедно можем повече“ СОО Партнира на учителя и си сътрудничи с децата. Възпитава чувство  за ред и хигиенни навици в занималнята и детската градина.
X 10. „Есенни  изненади” СПНО Описва промените в природата и причините за тях.
11. „Дарове от гората”
12. “Най-голямото богатство” СЗС Опознава и спазва основни хигиенни норми ,гарантиращи добро здраве.
13.“Дете-дръвче“ СПНО Назовава и разпознава различни дървета, техните части и характерни белези.
14. „Аз ще бъда ученик“ СОО  Изгражда позитивно отношение към училището и професията на учителя. Запознава се с правила на поведение в училище – по време на час, междучасие, в класната стая …
15.„ Да си първокласник, туй не е шега“ СЗС  Усвоява и прилага  норми на поведение, присъщи на бъдещия ученик.
16.„Превозни средства“ СЗС Класифицира превозни средства, като определя групи на въздушни, водни, релсови и сухопътни. Установява елементарни прилики и разлики.
17.„Разрешено – забранено“ СЗС  Разпознава опасно поведение при използване на различни видове превозни средства. Обогатява познанията си за професиите шофьор, пилот, ватман, капитан и др.
XI 18.„ Негово величество Животът“ СОО Запознава се с етапите в човешкия живот. Идентифицира себе си по възраст, пол, външен вид, постъпки. Проявява емоционално отношение към по-възрастните и по-млади членове в семейството.
19.„Всички ли са били малки?“ СПНО Свързва промяната в животинския свят /раждане, израстване, стареене/ с понятието време.
20.„Как се разпространяват болестите?“ СЗС  Опознава и спазва основни хигиенни норми, гарантиращи добро здраве. Различава състояние на здраве и болест у себе си и околните. Различава професии, гарантиращи здравето на хората.
21.„Магията на здравето“ СЗС Хербаризира, подреждат и събират билки. Взема участие в приготвянето на чай.
22.„Научи правилата за движение“ СЗС  Овладява умения за адекватна ориентация в пътната обстановка. Обогатява представите си за професиите на хора, които се грижат за пътната безопасност. Работи в екип и взаимопомощ.
23.,Пътешествам по света на крилца и колелца“ СЗС Класифицира превозни средства ,като определя групи на въздушни, водни ,релсови и сухопътни.
24. „Денят на християнското семейство“ КНЦ Утвърждава семейни ценности на основата на знания за тях. Подготовка за съвместно празнуване.
25.„Моето семейство“ СОО Определя собственото си място в семейството. Разпознава привързаност към близки за него хора. Диференцира своите права и задължения.
26.„ Игра с крила“ СПНО Обяснява и сравнява типични поведенчески реакции на птиците през есента- Съпоставя основни и специфични потребности – прелетни и зимуващи.
27. „Опасности грозят птиците“ СПНО Обогатява екологичното си възпитание , чрез придобити знания.
XII 28. „Никулден“ КНЦ Има систематизирани  представи за личните си празници.
29.„ Игричка в торбичка“ СПНО  Обобщава знанията за земноводни и риби чрез илюстрации от детски енциклопедии, мултимедийни презентации, гатанки и др.
30. „В работилницата на Дядо Коледа“ СОО Разпознава битова и празнична среда, местни обичаи и традиции, свързани с коледните празници. Описва подготовката у дома, по улиците и магазините.
31.„Празници и подаръци“ КНЦ  Проявява толерантност към деца с различия. Участва активно в организиране на празнична обстановка в занималнята. Партнира си с учител и връстници.
32.,,Сурва ,весела година“ КНЦ  Разпознава битова и празнична среда. Описва подготовката за посрещане на Новата година в собствения дом.
33. „Нова година по света“ СОО  Проявява толерантност към деца с различия. Обогатява своя опит и познания за това как различните етноси и народи посрещат Нова година.
34. ,,Приготвяне на храна“ СЗС Диференцира труда и мястото на неговото провеждане за производството на храна.
35.Технопътешествие у дома „ СЗС Разширява познания за уредите от бита .Обяснява тяхното предназначение  и безопасна работа.
 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. „Щъркел ли ме е донесъл?“ ОСС Систематизиране знанията за възпроизводство в природата. Разширяване знанията за ролята на жената не само за семейството, но и за цялото общество
37. ,,Празника на баба“ КНЦ Изживява  радост и удовлетворение от съвместни дейности с връстници и възрастни.
38. „ Вълшебните думички“ СОО Затвърждава познанията си за поведенчески норми на общуване с околните и свързаните с тях емоционални състояния.
39.„ Ти си добър, аз съм добър“ СОО Участва в диалог –  възпитаване чувство за грижа, доброжелателност, разбиране и съобразяване с груповите норми на поведение.
40.„ Сняг вали, вали, вали …“ СПНО  Разширява знанията за зимата и промените, които настъпват в живата природа, като резултат от промените в неживата. Търси и откриват причинно- следствени връзки.
41.„ Животните през зимата“ СПНО  Обобщава знанията си за поведението на животните през зимата – прелетни, зимуващи, спящи, не спящи, сменящи козината си.
42. „ Слънчице в телце – момиченце, момче“ СОО Идентифицира се по пол, външен вид, движения, постъпки и умения сред възрастни и деца.
43. „Твоето телце“ СОО Себепознава се, изгражда конкретни представи за дишането и за собствената си телесна схема – органи и системи.
II 44.„ Улицата има своите правила“ СЗС Изгражда представи за норми на поведение на обществени места: улица, светофар, пеш. Пътека, подлез. Разпознава и определя собственото си безопасно поведение при сигнали на светофар и пътни знаци.
45.„Пресичам правилно“ СЗС  Разходка в градска среда – наблюдава познати пътни знаци  и проиграват безопасно пресичане с и без светофар.
46. „ Какъв ще стана?“ СОО  Различава професии. Изразява емоционални предпочитания към определена професия и професиите на собствените родители.
47.,,Труди се, човече ” СОО Изразява емоционални предпочитания към определена професия и професиите на собствените родители.
48. „ Игричка в торбичка“ СПНО  Обобщава знанията си за животните в пустинята и на Северния полюс.
49.„Живели някога … динозаври“ СПНО  Систематизира знанията си за изчезнали видове. Поощрява търсенето и  откриването на  причинно – следствени връзки и зависимости.
50.,,Баба Марта“ КНЦ Участва активно в подготовката и празнуването на празника ,,Баба Марта“
51.,,Баба  Марта бързала“ КНЦ Приобщава се към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.
III 52. „ Коя е твоята родина, столица, родно място?“ СОО   Запознава се с границите на РБ. Затвърждава знания за символите на страната ни. Определя мястото на България върху картата на Европа.
53.„ Открий своя Левски“ КНЦ Запознава се с личния подвиг на нашите национални герои. Обогатява и разширява знания за родното място – културни паметници, местности, природни забележителности.
54.„Празника на мама“ КНЦ Участва в подготовката и празнуването. Изживява радост и удовлетворение от съвместна дейност с връстници и възрастни
55.„ Всяко при своята майка“ СПНО  Осъзнава  връзката между деца и родители в животинския свят: бозайници, птици, риби, влечуги.
56. „ Кой живее в тревата?“ СПНО  Разширява познанията за насекомите, за тяхното устройство, среда на обитаване, ползи и вреди от тяхното съществуване. Класифицира опасните насекоми.
57. „ Пеперудите“ СПНО  Моделира различни морфологични особености на насекоми. Развива  детска наблюдателност.
58.„ Лицата на гората – Пролет“ СПНО  Обяснява настъпващи промени в растителния и животинския свят с настъпването на пролетта. Сравнява типични поведенчески реакции на животни и птици.
59.,,Цветна пролет“ СПНО Осмисля връзката между климатичните промени през годишното време и промените в растителния свят.
60.„ Молбата на книгата“ СЗС Осъзнава и спазва правила за употреба, опазване и съхраняване на детската книга. Възпитава интерес и позитивно отношение към книгата.
61. „ Пусни книгата на свобода“ СОО  Подрежда изложба от любими книги. Споделя и разменят книгите си. Работи в екип.
IV 62.„ Пролетта е сезона на цветята“ СПНО Разширява познанията си за видове цветя и грижите за тях, необходими условия за живот.
63.„ С имена на цветя…“ КНЦ  Има отношение към битовите празници. Участва в подготовката и празнуването на българските пролетни празници Лазаруване и Цветница.
64. „ Великден“ КНЦ  Разпознава празнична среда и норми на поведение според своята етническа принадлежност. Има отношение към битовите празници и мястото им в живота на хората.
65. „ Шарени яйца“ КНЦ  Изживява удовлетворение от съвместни дейности с връстници и възрастни при подготовката и посрещането на празника.
66. „ Земята е нашата къща зелена“ СПНО  Повишава  екологичното си възпитание, осъзнавайки отговорността на всички за опазване на планетата. Извършва елементарни опити с вода.
67.„ Фокусникът въздух“ СПНО  Осъзнава значението на въздуха за живота на Земята – ползи и опасности. Извършва елементарни опити с въздух.
68.„ Необятният Космос“ СПНО  Изгражда представа за Космоса и Земята като частица от него. Запознава се с покоряването и изследването на Космоса. Проявява  интерес и въображение към непознатото.
69. ,,Космосът“ СПНО Разпознава и назовава небесните тела  .
70. „ Бозайници“ СПНО Сравнява и обяснява типични поведенчески реакции на животните в природната среда, в която живеят. Разбира природната закономерност, че и животните като хората създават свое потомство, грижат се за него и го възпитават, за да оцелее.
71. „ Обичам животните“ СПНО  Моделира функции и морфологични признаци на различни видове бозайници. Стимулира положителното отношение към животните.
72, „ Правила за улично движение“ СЗС  Обогатява представите за участниците в уличното движение – превозни средства и пешеходци. Затвърждава знанията си за достъпни пътни знаци и правила за безопасност.
73.„ Ало! Полицията ли е ?“ СОО  Разширява знанията си за работата на полицая. Изгражда позитивно отношение към професията на полицая и социалната му роля.
74.„ Буквички обични, кой ви създаде?“ КНЦ  Изгражда представа за създателите на българската азбука. Осъзнава значението на азбуката за речта и общуването между хората. Изпитва гордост от факта, че е потомък на Кирил и Методий.
V 75.„ Празник на буквите“ КНЦ Стимулира интерес към детската книга като източник на знание и стремеж към нейното опазване.
76.„ Ще бъда ученик!“ СОО Наблюдение в близко училище!
77. „Приятелче мое, здравей! “ СОО  Проявява емоционално отношение към връстници, толерантност към деца с различия и оценяват собственото си емоционално състояние.
78.,,Здравей,училище“! СОО Проявява позитивно отношение към училището като институция.
79.„ Децата на Европа“ СОО Разпознава битова и празнична среда и норми на поведение  според своята етническа принадлежност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ:   КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX 01. „ Колко е часът и какво правя тогава?“ ГИ Проявява умения за сервиране, поддържане на ред и организиране на средата в занималнята. Изявява желание за полагане на труд не само за себе си, но и за другите.
02. Пано „Рибки“ ОМСС  Работи по общ проект по предварително зададена тема. Възпитава умения за  работа в екип и сътрудничество.
03.„ Платноходка“ КТ Пресъздава чрез конструиране модел и го използва при разгръщане на игрова, обучаваща или друг вид ситуация.
04. „Мога сам вкъщи и в детската градина“ ГИ Познава и спазва начини на самообслужване вкъщи и в детската градина.
05.„ Аз сервирам“ ГИ  Използва в предметно – практическата си дейност умения за целенасоченост и рационалност на трудовите действия по посока постигане на очаквания резултат.
06.,,Моята детска градина“ ОСС Проявява умения за неподвижно свързване на материали.
07. „ Есенни закачки“ КМ  Обогатява своя  опит за работа с природни материали
 

 

Х

 

 

 

 

08.,,Плодчета и цветя“ КМ Моделира обемни фигури от хартия.
09.„Вълшебства от плодове и зеленчуци“ КМ  Конструира образи от природни и отпадъчни материали.
10. ,,Веселото влакче“ ОСМ Изработва модел ,следвайки указания за работа.
11. „ Моливник“ ОСС Има умения за изрязване на хартия и картон по външен  контур -права и крива  линия.
12.  „Автомобили“ КМ Възприема начини на моделиране на образа в зависимост от целите на функцията му и спецификата на конструкцията.
13. „ВЛАК“ КМ  Изработва модел, следвайки указания за работа. Изрязва по права и крива линия. Усъвършенства операциите залепване и свързване.
14. ,,Фермата“ КМ  Изрязва, лепи  и класифицира животни в домашна ферма
15. ,,ТИК-ТАК“ КМ Изработва модел на часовник.
16. ,,Къщички на фея Чистота“ ГИ Участва в задача за колективно разсъждение и колективно изпълнение.
17. „Сандвичи за парти“ ГИ  Изпълнява елементарни кулинарни дейности и трудови поръчки, свързани с приготвянето на храната. Партнира на учителя и работи  в екип. Спазва основни хигиенни изисквания.
18.,,Малкият шофьор“ ОСС Изработва модел, следвайки указания за работа. Изрязва по права и крива линия , залепва и свързва.
19.,,Веселото влакче“ КМ Изработва  модел, следвайки указания за работа. Изрязва по права и крива линия .
20.,,Рокчета за  рожден ден“ ГИ Изпълнява елементарни кулинарни дейности при приготвяне на храна.
21. „ Домът, в който живия“ КМ Изработва макет на дома си от кибритени кутийки.
22. ПАПАГАЛ. КМ Изработва папагал от отпадъчна хартия.
23. „ Хранилки за птици“ КМ  Изработва модел от отпадъчни материали – участва в колективна задача за деца със златни сърчица.
XII 24. ,,Вълшебни рибки“ КТ Проявява умения за работа по техническа рисунка и изработва обект от  избран вид конструктор.
25. ,,Корабче“ КМ  Изгражда умения за самостоятелно  изработване на скица  на обекти  и самостоятелно  конструиране от конструктор.
26. „Картичка за Коледа“ ОСС  Изработва модел  на картичка при демонстрирани от учителя етапи на работа. Съединява частите чрез преплитане.
27.„Играчки за елха“ КМ Изработва играчки за елха от различни материали: хартия, пуканки, памук, като използват различни техники – рязане, лепене, усукване и др.
28.,,Да украсим елхата“ ГИ  Има умения за изработка и реализация на украса  за занималнята .
29. ,,Как да украса  празничната маса“ КМ Проявява желание за създаване на  приятна и уютна среда за себе си и другите.
30. ,,Как да опаковам подарък“ КМ Има  умения за ориентиране и спазване в етапите на изработка.
I 31. ,,Венец за баба“ КМ Конструира  декоративен венец като нанизва последователно нарязани къси парченца от сламки.
32.,,Въртележчице любима“ КМ Изработва въртележка и натрупва  практически опит за силата на вятъра.
33.,,Домашни любимци“ КМ Изработва пано от нарязана прежда чрез лепене.
34.,, Смехурко“ КМ Изработва поставка за  моливчета и четки по модел , като повтаря демонстрирани  от учителя етапи на работа.
35.,,ЧЕРГА“ КМ Практически усвоява  умения за работа с игла .
36.,,Бяла Зима“ КМ Проявява интерес към моделиране с нов материал .
37. ,,Шейна“ КМ Има представа за конструктивните елементи на комплекта  lego и за начина на съединяване.
38.,,Кукла“ ОСС Разпознава и назовава различни видове материали.
39.,,Пластилиновчета „ КМ Моделира човешко тяло от цяло парче глина или пластилин.
40 „ Затворена кутия“ КМ Развива уменията за работа с разгъвка – изрязване, биговане и лепене. Развива сръчност и фина моторика на ръката.
 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

41.„Светофарче – другарче“ КТ  Усвоява знания за нов вид материал – картонена кутия и комбинирането й с допълнителни елементи. Развива умение за неподвижно съединяване на отделните елементи.
42.,,Конструктор“ КМ Обогатява конструкторския опит чрез конструиране  с комплект lego
43. ,,Интересни професии“ КМ Обогатява представите и начините за конструиране по разгъвки  позволяващи  конструиране на различен тип тримерни предмети.
44. „ Животните от зоопарка – слон“ ОМС  Изпробва различни конструктивни начини за моделиране на един и същ образ от хартия.
45. „ Динозавър“ КМ  Овладява нови начини за конструиране с постепенно усложняване на конструкцията на обекти, възприети от средствата на ТВ, книги и др.
46,,Мартенички“ КМ Изработва мартенички от материали по избор.
47. „Бели и червени“ КМ  Изработва мартенички от различен материал, като проявява творчество,  сътрудничество и взаимопомощ.
III 48. „ Аз съм българче“ KM Конструира българското знаме и изрязват по очертан контур картата на България.
49.,,Висящи цветя“ KM Проявява практически умения в различни видове операции.
50.,,Осмомартенска картичка“ KM Усъвършенства уменията си за обработка на картон и технологичните операции свързани с материала.
51. „ Кошерче за пчели“ KM  Усъвършенства изработването на модел на затворена кутия от хартия, като спазват етапите на технологичната схема.
52. „ Калинки“ ОСС  Овладява начини за конструиране с постепенно усложняване на конструкцията при изработване на прости играчки от хартия, картон и др.
53. „ Цъфнали цветя“ КМ Проявява практически умения в различни видове операции.
54.„Украса на клонка“ ОСС Обогатява представите си за материалите и дефиниране на основните им характеристики.
55. „ Декори за театър“ КМ Развива умението за колективно изработване на модел и спазва технологичния ред при съединяването им в обща конструкция. Проявява интерес към театъра.
56.,,Книжка“ КМ Разпознава нови материали :медна тел -специфика и възможности за комбиниране с други материали.
57. „ Засаждане на цветя“ ГИ  Възприема трудови операции, свързани с цялостното отглеждане на растенията с помощта на възрастните.
58. „Върбов венец“ ОСС Усъвършенства уменията за работа с природни и естествени материали и постигане на естетика при изработката на модел.
59. „ Кошнички за яйца“ КМ Усъвършенства умения за изграждане на украса от хартия и картон от познати декоративни елементи.
60. „Въртележка“ и „Делтапланер“ КТ  Конструира модел по предварително зададена схема и го използва  при разгръщане на игрова ситуация.
61.: „ Ракета“ КТ Усъвършенства уменията си за многократно прегъване на хартия.
62.„ Слънчевата система“ КМ Демонстрира  умения за възпроизвеждане на обекти за опознаване на Слънчевата система.
 

 

 

 

V

 63.,,Бозайници“ ОСС Разширява знанията си за природната среда и за живота на животните.
 64.,,Пешеходна пътека“ КМ Конструира на игрово- сценични полета -кръстовище пешеходна пътека.
65.,,Летище“ КМ Обогатява знанията си за превозните средства ,класифицира и сравнява по определен признак.
66.“Таралеж“ КМ Има представа за неподвижното съединяване на различните по големина елементи от един и същ материал.
67.“Грижа за цветята в природния кът“ ГИ Демонстрира представи и умения за спазване на  основни правила за поддържане и  почистване на заобикалящата го среда.
68. ,,Ще бъда ученик“ КТ Осмисля  новата си позиция в обществото и изгражда представи за бъдещето си в него.
 69.,,В училище“ КМ Умее да комбинира различни по големина и форма отворени и затворени кутии в зависимост от значението им в макета.
70.,,Моят град“ КМ Умее предварително да планира дейността и да разпределя обектите за конструирането.

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX 1. „Аз съм художник“ ИТ  Рисува образ или сюжет с материали по избор.
 02. „Лятото отмина“ ИМТ  Изгражда сюжетна рисунка по впечатления от лятната ваканция.
03. „ Дарове от морето“ ИТ  Рисува и моделира декоративно пано в група до 5 деца с различни по вид и конструкция рибки.
О4.: „ Любими игри“ ХТ  Умее да изразява лични впечатления с графични изразни средства, като самостоятелно подбира композиционното решение.
05.,,Да играем заедно-рисуване“ ИМТ Определя самостоятелно графичния материал -флумастер ,маслен пастел  или смесена техника.
06.: „ Есента ни учи да рисуваме“ ИТ Овладява техника печатане.
Създава образи чрез отпечатване с темперни бои на различни по големина и форма есенни листа.
07.„Есенно пано“ ИМТ  Апликира индивидуално или в група, плоскостно, релефно или комбинирано чрез изрязване и изкъсване.
 

 

X

 

08. „Бобената къщичка“ ХТ  Изработва мозайка от различни семена. Залепва чрез притискане.
09. „ Плодове и зеленчуци“ ИМТ Моделира от пластичен материал по избор.
10.:,,На работа ,ръчички“ ИМТ Опознава основни техники за създаване на обемни фигурки.
11.,,Цветни фантазии“ ИТ Получава  фигури чрез смесване на цветове  ,,монотипия „
12.: „Нарисувай подходящи превозни средства“ Довършва картина на различни превозни средства, като демонстрират усвоените знания по темата.
13.,,Любимо превозно средство“ ИТ  Опознава основни техники за създаване на обемни фигурки.
14. „ Негово величество Животът“ ИТ  Овладява техника печатане.
Създава образи чрез отпечатване с темперни бои.
15. ,,Вълшебната пръчка“ ХВ Предава възрастовите различия между родител и дете.
ХI 16. „Аз спортувам“ ИМТ  Моделира фигура на дете от цяло парче глина или чрез разрязване и изтегляне.
17. „Ние играем гимнастика“ ИМТ Апликира детски фигури в движение от геометрични изходни форми, различни по цвят, вид и големина.
18.  „Нашата улица“ ИТ  Рисува с графичен материал къщи и обекти в градски пейзаж, като усложняват изображенията.
19. „На улицата“ ИТ Изгражда сюжетна рисунка в 2 или 3 плана с къщи, превозни средства, човешки  фигури и др.
20.„Бабино гърненце“ ИМТ Използва ритмично повтарящи се декоративни линии и елементи на украса.
21.  ,,На разходка ” ИТ Пресъздава житейски  ситуации със средства на изобразителното изкуство.
22:,,Щъркел“ ИМТ  Моделира животни, при съчетаване на техники на работа с пластилин: овалване, разточване, вдлъбване и др.
23.,,Тайните на шестте крачета“ ИТ Създава многофигурни композиции в два -три плана.
XII

 

 

 

24. ,,Рибки“ ХТ  Моделира животни, живеещи във вода, при съчетаване на техники на работа с пластилин: овалване, разточване, вдлъбване и др.
25. ,,Илюстриране на приказка „ ХВ Пресъздава чута приказка със средствата на изобразително из-во.
26. „Тиха нощ, свята нощ“ ИМТ  Използва цветовете за предаване на празнично настроение в рисунката. Овладяват смесена  техника батик- пастел и акварел.
27.„Елхови украшения“ ИТ  Създава художествени конструкции, знаци и символи върху плоскост и в пространството.
28. „Сурвачка“ ИМТ   Изработва поздравителна картичка, като я украсяват с кичести цветя, получени чрез многослойно апликиране на вдлъбнати геометрични фигури.
29.„Нова година у дома“ ИТ  Изгражда собствена творба със собствен избор на изобразителни средства.
30. ,,Скрити картини“ ИТ  Усвоява цялостно цветово изгражда живописните рисунки.
I

 

 

 

31.: „Книжка за мен“ ИМТ  Разширява представите за портретно изображение и овладява умения за пресъздаване на образите с линия и форма. Оформя рисунките в книжка.
32.,,Вярваш или не -глина със сърце“ ХВ Използва ритмично  повтарящи се декоративни линии  и елементи за украса на бабиното гърненце.
33, ,,Пъстро моливче“ ИМТ  Разпознава  съдържание и материали използвани  при създаване на художествените творби.
34. ,, Галерия на големите майстори“ ИТ Разпознава различни жанрове  в изобразителното изкуство
35. „ Снежен човек“ ИМТ  Създава сюжетна апликация и усъвършенства уменията за получаване на различни форми от хартия.
36. „ Пъстри ръкавички за моите ръчички“ ИТ  Ритмично редува декоративни елементи.
37.  „ Пластелинчовчета“ ИМТ Моделира човешко тяло от цяло парче глина или пластилин. Използва овладени операции за изработване на обемни фигури.
38.  „ Лесни човечета“ ИТ  Прилага изобразителни умения при рисуване на човешко тяло с правилни пропорции.
39.,,Нашата улица“ ИТ Установява особеностите на архитектурните обекти по конструкция ,големина и форма.
40. ,,Нашият квартал“ ХВ Разкрива  пространствено -конструктивни връзки между обекти.
 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

41.,,Шарено гърне“ ИТ Използва цветовете като средство за предаване на определено настроение в пейзажната рисунка.
 42.,Годишни времена“ ИТ Усвоява апликация с рязане по шаблон -колективна дейност.
43.„ Домашни любимци“ ИМТ  Изработва апликация с разнообразни материали – конци, прежди, като залепват с притискане с ръка.
44. „Моето любимо животно“ ИТ Моделира животни чрез слепване на отделните части или изтегляне от цяло парче глина. Украсяват чрез гравиране или налепване.
45. „Поздравителна картичка“ ИМТ  Изработва картичка, като комбинира еднослойно и многослойно, плоско и релефно предварително апликирани елементи.
46. „Баба Марта“ ИТ Изгражда сюжетна рисунка с образът на Баба Марта.
47. „ Като народните майстори“ ИТ   Декорира украса на битови съдове.
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

48.  ,,Цветя за мама“ ХВ  Разкрива характерната форма ,части, пропорции, белези и локален цвят на обекти и явления от действителността.
49.,, Страничка за мама“ ИТ Рисува по тема ,като самостоятелно подбира и съчетава форми ,цветове.
50. „ Водни кончета и пеперуди“ ИМТ  Усъвършенства уменията за използване на познати геометрични форми и творческо прилагане на техники за апликиране. Композиционно и цветово организира пространството на изобразителната основа.
51.„ Насекомите“ ИМТ Усъвършенства техниката на изкъсване, като пресъздават чрез мозайки от изрязани или изкъсани хартийки / шарени или цветни/ обекти от природата.
52. „ Добре дошла, пролет!“ ИМТ  Самостоятелно или в група от 3-4 деца създава сюжетна апликация с различни по конструкция пролетни дървета, човешки фигури, птици, цветя.
53. „Пролетна картина“ ХВ Създава пейзажна рисунка, като различните по вид дървета са разположени в 2 или 3 плана. Включва допълнителни образи – цветя, птици, пеперуди и др.
54. Изложба „ Моята любима приказка“ ХВ  Активно се включва в изработването и подреждането на детските рисунки. Цялостно цветово и многопластово изгражда рисунките съвместно с възрастните – работа с родителите.
55.  „ Любими приказки“ ИМТ Създава образ на любим герой или момент от любима приказка. Цялостно цветово изгражда рисунката, като използва цветовете за характеризиране на образи и обстановка.
56. „ Цветя и пеперуди“ ИМТ  Изработват пластични апликации от овални и кръгли форми. Режат чрез симетрия, свободно изрязват или чрез закръгляне. Прегъват и залепват.
57.,,Пролетни цветя“ ИТ Цветово обогатява апликираните образи чрез рисуване на подробности ,украса с флумастери.
58. „ Весели яйчица“ ИМТ Прилага уменията си за релефно апликиране при оформяне на характерни белези на познати животни – мече, зайче, коте, рибка, петле. Самостоятелно избира образ и начин на изграждането му.
59.„Седемцветна дъга“ ИТ Цветово обогатява апликираните образи чрез рисуване.
60. „ Фантазен свят“ ХТ Създава реални или фантазни, фигурални или нефигурални изображения по въображение.
61. „ Ни чуто , ни видяно…“ ИТ  Моделира фантазен образ, като комбинират части от различни животни, птици, човешка фигура.
 

 

 

 

V

62. „ Приятелство“ ХВ  Моделира фигура на дете и животно.
63.„ Най-безопасният път до училище“ ХТ  Изработва схематична карта чрез символи и знаци за визуализация на информацията.
64.,,Украси своята буквичка“ ИТ  Рисува с графичен  материал по-едро първата буква на своето име, след което да я оцвети  и украси с цветенца ,балончета и други елементи.
65. ,,Картинна галерия“ ИТ  Рисува картина за спомен по избор ,която ще остане в картинната галерия на Детската градина.
66.,Моят приятел“ ИТ  Създава фигурална композиция по лични впечатления и преживявания ,предава възрастовите различия и елементарни движения в зависимост от темата.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ОН ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

МЕСЕЦ ТЕМА ОН / ОЯ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IX 1. „Търколи топката“ ИДД Търкаля топка между две деца от седнало положение.
2. „ Вземи лентичката“ ЕПДД Упражнява бягане, редувано с ходене и изпълнение на допълнителна задача.
3. „ Дама“ ИДД Играe  игри на открито, като скача на един и два крака с придвижване напред.
4. „Волейбол“ СПДД Разучава  водене на топка с една ръка и смяна на ръцете. Подава и лови, ход в коридор, широк 15-20 см.
5. „ Бъди ловък“ ФД Упражнява овладени движения в игрова ситуация. Развива качеството  ловкост.
6. „Хоротека“ ИДД Изпълнява игри, движения и спазват метро – ритмиката в танците.
7. „ Кой ще събере повече листа?“ ФД Взима участие в състезателни игри на открито. Спазва духа на спортсменската игра.
8. „Строй се бързо“ ФД Изпълнява КОРУ. Строява се  и се престроява в колона и редица.
9. „ Бягай и прескачай“ ЕПДД Разпознава, назовава и изпълнява ЕПД в различни комбинации и с допълнителни елементи. Спазва основни правила за точно изпълнение.
 

 

 

 

 

 

X

10. „Игри с фрисби“ СПДД Лови и подава по двойки на открито.
11. „Щафета“ ИДД Разбира двигателните задачи и спазва правилата за щафетни игри.
12. „Спортисти“ ИДД Разбира двигателната задача и спазват правила за точно и бързо изпълнение на движенията в състезателни игри.
13. „ Подскочи, подскочи“ ЕПДД Разучава скачане на един крак с придвижване напред. Затвърждава бягане по двама, скачане на дължина с два крака от място.
14. „Детски баскетбол“ СПДД Придобива представи  за приложението на двигателните умения „водене“, „подаване“ и „ловене“ на топка.
15. „Състезатели“ ЕПДД Възпитава отговорност за индивидуално представяне в групово изпълнение на състезателни игри по различни показатели.
16. „Преодоляване на препятствия“ ЕПДД Разучава прекатерване на уред. Усъвършенства хвърляне на торбичка в хоризонтална цел, лазене от свита опора, скачане от ниско на високо.
17. „Игри, игри …“ ЕПДД Усъвършенства разучени движения скачане, лазене от коленна опора върху пейка, търкаляне на топка към цел.
18. „Направи и ти!“ ЕПДД Затвърждава и усъвършенства разучени упражнения при променливи условия в станционна комбинация: скачане от високо на ниско, ходене по пейка, подаване и ловене на топка, лазене в зиг-заг.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

19. „Щъркел“ ФД Развива физическите качества издръжливост и ловкост при участие в подвижни игри.
20. „Дама“ ИДД Прилага  индивидуални действия и групови взаимодействия в подвижни и в спортни игра.
21. „Федербал“ СПДД Усвоява прецизни движения, като се стреми да задържа перцето в играта.
22. „Футбол“ СПДД Разучава игри с елементи на детски футбол- ритане, подаване, стрелба във вратата.
23. „Кой е по-бърз?“ ИДД Обяснява и спазва правилата в играта. Решава конфликти и взима честни решения.
24.  „Здрави и силни“ ФД Изпълнява КОРУ с уред. Възприема и упражнява групова игра, като осъзнава значението на отделното дете.
25. „Скачане на въже“ СПДД Разучава скачане на въже самостоятелно и по двойки.
26. „Детски баскетбол“ СПДД Упражнява тупкане и подаване, ловене на топка.
27. „Точно в целта“ ЕПДД Разучава хвърляне на торбичка в цел от място по начин „отгоре“ и „отдолу“. Затвърждава хвърляне на топка.
28. „Минаване през тунел“ ЕПДД Разучава лазене от коленна опора в права посока, с провиране в зиг-заг. Затвърждава търкаляне на топка.
29. „Щафета“ ФД Разбира разликата между двигателните качества бързина, сила и издръжливост в играта.
30. „Минаване по мост“ ЕПДД Разучава скачане от високо на ниско – 40 см., ходи по пейка с обръщане на посоката и разминаване.
31. „ Здрави и силни“ ФД Изпълнява КОРУ с уред. Има стимул към самоорганизация в игрите.
32. „Внимание“ ИДД Възпитава на умения за действие по сигнал – звуков или с цветове.
XII

 

 

 

33. „Весел старт“ ЕПДД Затвърждава и усъвършенства разучени упражнения при променливи условия – станционна комбинация.
34. „Вътре – вънка“ СПДД Упражнява умения за скачане на въже – да „влизат“ и „излизат“.
35. „Едно, две, три морето още спи!“ ИДД Играе колективни игри, като спазва правилата и спортсменския дух .
36. „ Бягай, ще те хвана!“ ЕПДД Разучава бягане с преодоляване на различни по форма и височина препятствия.
37. „Излишната топка“ ФД Играе игри за развитие на качеството издръжливост.
38. „На мене – на тебе“ ИДД Партнира си , като прилагат овладени елементи в игрови условия.
39. „Водачи“ ЕПДД Разучава водене на топката в движение с лява и дясна ръка в различно темпо с промяна на посоката, змиевидно.
40. „Всяка сутрин“ ФД Ритмично изпълнява двигателните действия с подходяща координация и бързина в КОРУ.
41. „Бягай и прескачай“ ИДД Усъвършенства скок на дължина и бягане при променливи условия.
42. „Не стъпвай по тревата!“ ЕПДД Разучава равновесно ходене по различни уреди, в различни варианти.
43. „Преодоляване на препятствия“ ИДД Играе колективни подвижни игри, като спазват правилата в тях.
44. „Развален телефон“ ФД Развива качеството издръжливост и волево внимание по време на игра.
45. „Дърпане на въже“ ФД Възпитава  умение за действие в екип и отборна игра за постигане на общ резултат.
 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

46. „Сновящата топка“ ИДД Усъвършенства  основни движения с топка в различни варианти.
47. „Топка в цел“ ИДД Упражнява стрелба в цел с изпълнение на допълнителна задача – бягане, скачане, ходене върху препятствия.
48. „ По стръмната пътека до топката“ ЕПДД Разучава ходене по наклонена плоскост с изпълнение на допълнителна задача.
49. „Минаване по мост“ ИДД Затвърждава и усъвършенства равновесно ходене в коридор със спазване на ориентири.
50. „Разузнавачи“ ИДД Усъвършенства лазене и провиране в игрова ситуация.
51. Минаване през тунел“ ЕПДД Разучава  лазене от коленна опора. Затвърждава изтегляне по пейка и провиране под препятствия.
52. „Смяна на местата“ ФД Развива слухово- двигателната координация в игрови условия.
53. „Смени посоката“ ИДД Формира двигателно умение за ориентиране в пространството при различни сигнали.
54. „На снежната пързалка“ ЕПДД Разучава бягане по двойки. Затвърждава ходен в колона по един с престрояване по двама.
55. „ Търколи топката на мен“ СПДД Затвърждава търкаляне на топка с диаметър 20 см между две деца на разстояние 3 м едно от друго.
56. „Следвай стрелките“ ЕПДД Играе подвижни игри за ориентация на закрито.
57. „ Хвърляне на топка“ ЕПДД Разучава хвърляне на топка зад разчертана линия / разстояние 5-7 м/.
 

 

 

 

 

 

ІІ

 

58. „ Обичам да играя“ ЕПДД Затвърждава и усъвършенства разучени упражнения при променливи условия – станционна комбинация / подскоци с два крака, хвърляне на топка, бягане в коридор/
59. „На мене – на тебе“ ИДД Играе подвижни игри за търкаляне на топка между две деца.
60. „Щафета с провиране ЕПДД Разучава лазене от коленна опора в права посока с провиране чрез изтегляна под въже на височина 20-25 см.
61. „ Бягане по двама“ СПДД Прилага овладени двигателни умения в състезателни игри.
62. „Точно в целта“ ФД Развива точност при изпълнение на овладени двигателни умения
63. „ Цели се точно“ ЕПДД Разучава хвърляне на торбичка в хоризонтална цел с диаметър 30 см.  и отстояние 1,5 -2 м.
64. „ Баскетбол“ СПДД Затвърждава тупкане, подаване и ловене на топка между две деца на разстояние 2 – 2,5 м едно от друго.
65. „ Познай какво съм?“ ЕПДД Изпълнява характерни за определено животно движения в игрова ситуация.
66. „ Преодоляване на препятствия“ ЕПДД Разучава ходене през препятствия с ширина до 25 см.
67. „Щафетни игри“ СПДД Прилага овладени двигателни умения в състезателни ситуации: бягане през препятствия, лазене с провиране, хвърляне на торбичка в хоризонтална цел.
68. „Сновящата топка“ ИДД Затвърждава подаване на топка с една ръка и ловене с две ръце. Развива концентрация на вниманието.
69. „Забавни игри“ ЕПДД Затвърждава и усъвършенства разучени упражнения в станционна комбинация – бягане през препятствия, лазене, подскоци, хвърляне на торбичка.
70. „ Скачай като Левски“ ЕПДД Упражнява скачане от високо на ниско с два крака от височина 40 см. Затвърждава ходене по пейка.
ІІІ 71. „ Пренеси знамето“ ИДД Затвърждава овладени двигателни умения в подвижни игри. Развива качества: точност, бързина и ловкост.
72. „Право в целта“ ЕПДД Разучава търкаляне на топка към цел на разстояние 1,5 – 2 м.
73. „ Пренеси подаръка за мама“ ЕПДД Прилага овладени двигателни умения в щафетни игри: ходят в коридор с прекрачване на препятствия, бягат за бързина в коридор.
74. „ Тупкай бързо“ СПДД Затвърждава водене на топка чрез тупкане в права посока.
75. „Кой е по-ловък?“ ЕПДД Разучава подаване и ловене на топка над опънато въже на височина 1,5 м. Развива  качеството  ловкост.
76. „ Забавни игри“ СПДД Прилага овладени двигателни действия в състезателни ситуации: лазене в зиг- заг между предмети, прекатерване на уред.
77. „ Тупкай бързо“ СПДД Упражнява тупкане на топка с придвижване напред.
78. „Спортисти“ ЕПДД Разучава прекатерване на уред с височина 60-70 см. Затвърждава тупкане, подаване, ловене на топка по двойки.
79. „ Бягай, ще те стигна!“ ИДД Затвърждава бягане , редувано с ходене, скачане и със смяна на темпото.
80. „ Предай нататък“ ФД Развива качествата ловкост и сила в игрови условия.
81. „ В галоп“ ЕПДД Разучава подскочно бягане– галопна стъпка.
82. „ Противодействие“ ЕПДД Разучава изтегляне от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Затвърждава търкаляне на топка към цел.
83. „ Игри с изтегляне“ ЕПДД Усъвършенства изтегляне от лег и водене на топка чрез търкаляне.
84. „ Шампиони“ ЕПДД Затвърждава и усъвършенства разучени упражнения при променливи условия – станционна комбинация: прекатерване на уред с височина 60-70 см, хвърляне на топка във вертикална цел, подскочно бягане.
 

 

 

ІV

85. „ Щафетни игри“ СПДД Прилага овладени двигателни умения в състезателни игри: лази в коридор, води топка чрез търкаляне.
86. „ Великани и джуджета“ ИДД Играе колективни игри , като спазват правила и проявяват толерантност в играта.
87. „ Кегли“ ИДД Усъвършенства търкаляне на топка с една ръка към цел.
88. „ Смени посоката“ ФД Развива  ловкост и сила в игри с бягане, редувано с подскоци.
89. „ Смени посоката“ ФД Развива концентрация на  вниманието и сръчността в игрови условия.
90. „ Катерачи“ ЕПДД Разучава катерене по гимнастическа стена. Затвърждава търкаляне на топка.
91. „ Ден и нощ“ ИДД Действа по слухов сигнал. Развива бързина и внимание.
92. „ Гонещи и бягащи“ ФД Развива концентрация на  вниманието в колективни подвижни игри с бягане.
93. „Малки гимнастици“ ЕПДД Разучава ходене по гимнастическа пейка с торбичка на главата. Затвърждава маршировка с престрояване от кръг в две и четири колони.
94. „ Кой е най – издръжлив?“ СПДД Разучава скачане на въже с два крака. Развива качеството издръжливост.
95. „ Капитане, капитане, какво е морето?“ ИДД Играе народни игри, като самостоятелно се организира и разпределя ролите.
96. „ Игри на открито“ ФД Катери се и слизат от катерушка или пързалка с координация между ръцете и краката.
 

 

 

 

 

 

V

97. Топката пари“ ФД Развива  издръжливост и координация чрез водене на топка чрез търкаляне с лява и дясна ръка в зиг – заг.
98. „ Внимание!“ ИДД Упражнява бягане със спиране по сигнал и изпълнение на допълнително задача/ заставане на един крак , клякане и др./
99. „ Точна топка“ ФД Развива качества точност и ловкост при изпълнение на двигателната задача.

 

Образователно направление Музика.

Месец седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати
септември1 Да послушаме музика – Вече знам Възприемане Има конкретна представа за видовете вокал.Разпознава по звученето отделни музикални инструменти.Има собствени музикални предпочитания.

 

септември2 Нашите любими песни – Вече знам Възпроизвеждане Има положителна емоционална нагласа за певческа дейност.Включва се с удоволствие в групови изпълнения, но има и желание за солова изява.Импровизира с ДМИ за съпровод на познати мелодии.

Изпитва удоволствие от музикалната си дейност.

 

октомври3 На концерт с Вики и Ники Възприемане Има конкретна представа за компонентите на песента – текст и музика.Демонстрира емоционалното си отношение към познати музикални творби.Открива и назовава по звученето определени музикални инструменти.

 

октомври4 Право хоро Музика и игра Проявява интерес към правото хоро – начин на звучене и двигателно отразяване.Импровизира артистично движения с музика.Разпознава звученето на народни музикални инструменти.

 

октомври5 Сребърни ята, м. Св. Русинов, т. М. Спасов Възприемане Изслушва от начало до края песента. Назовава настроението, което тя създава. Ориентира се в основните характеристики на музикалната творба.
октомври6 Светофар Възприемане.Възпроизвеждане Реагира емоционално на детска песен. Старае се да запомни текста и да възпроизведе част от песента.Включва се с желание в певческата дейност. 
ноември7 На опера Възприемане С интерес слуша оперна музика.Проявява интерес към изпълнителите на оперния спектакъл – оркестър, хор, солисти.Опитва се да разпознае някои инструменти от оркестъра според звученето им.

 

ноември8 Оркестър Възпроизвеждане.Музика и игра Умее да се забавлява и изпитва наслада от импровизирането. Изпълнява кратка мелодия с определена височина на тона с инструмент по избор.Стреми се да спазва определен ритъм, в синхрон с песента. 
ноември9 Похвали се зайче Възприемане.Елементи на музикалната изразност Реагира емоционално на песента.Пее с желание и се стреми да научи песента. Изпълнява точно и емоционално звукоподражателния текст в припева. 
ноември10 Каня те на танц Музика и игра.Елементи на музикалната изразност Умее да изпълнява танцови стъпки и движения според характера на музиката.Старае се да отразява метрума с подходящи движения.Включва се с желание в танцовата дейност.

 

декември11 Зимна песен Възприемане.Възпроизвеждане Умее да открива в музикалната творба основното настроение и музикалните средства, с които то е пресъздадено.Изпълнява песента солово и заедно с другите деца. Осмисля тематичния синхрон и връзката със сезона. 
декември12 На балет Възприемане Придобива конкретна представа за музикално-сценичното изкуство балет.Научава се да възприема приказен сюжет със средствата на музиката.Изгражда своя музикално-естетически вкус.

 

декември13 Тиха нощ, свята нощ Възпроизвеждане.Музика и игра.Елементи на музикалната изразност

 

Пресъздава точно във вокално и динамично отношение музикалната творба. Изразява личното си емоционално отношение към песента по време на изпълнението.
декември14 Новогодишен концерт Възпроизвеждане.Елементи на музикалната изразност.  Демонстрира музикално-изпълнителските си умения.Реагира емоционално на празничната среда. Изразява личното си творческо отношение при мелодични и ритмични прояви.
януари15 Вече сме пораснали Възприемане.Възпроизвеждане Изпитва удовлетворение от общуването с музикалното изкуство.Изпълнява емоционално детски песни. Стреми се да пее вярно от началото до края на песента. 
януари16 Коледуване, сурвакане, кукери Музика и игра.Елементи на музикалната изразност  Участва с желание в изпълнението на обичаите коледуване и сурвакане.Може да разпознае слухово народните музикални инструменти гайда, кавал и тъпан.Пресъздава личното си емоционално отношение към фолклорните традиции.

 

януари17 Карнавал на животните Възприемане Изслушва от началото до края отделни части на музи- калната сюита.Има конкретна представа за звученето на някои музикални инструменти и може да определи настроението, което изпитва, когато слуша мелодия, изсвирена на тях. 
януари18 Акордеон Елементи на музикалната изразност Има конкретна представа за акордеона и може да разпознае звученето му.Изпълнява заучени песни в съпровод на акордеон.Проявява уменията си за двигателна импровизация.

 

февруари19 Ръченица Музика и игра Може да играе ръченица на позната и непозната мелодия. Има конкретна представа за триделен метрум.Импровизира артистично и с желание танц ръченица. (Предложете на децата да сравнят звученето на ръченица в изпълнение на народен оркестър и „Ръченица“ от Тракийски танци на П. Стайнов в изпълнение на симфоничен оркестър). 
февруари20 Подготовка за празник Възпроизвеждане.Музика и игра.Елементи на музикалната изразност

 

Желае да се включи в познати форми на музикално-творческа изява.Изразява личното си емоционално отношение по време на изпълнение.
февруари21 Подготовка за празник Музика и игра.Възпроизвеждане Подготвя с желание своето участие в празничния концерт.Осъзнава социалното значение на музикалните прояви за приобщаване в обществото. Формира музикално-сценичното си поведение. 
февруари22 Пролетен празник Музика и игра.Елементи на музикалната изразност  Изявява без стеснение изпълнителските си възможности.Развива своите музикални заложби. Осъзнава спецификата на музикално-интонационната среда, в която живее. 
март23 Оранжева песничка Възприемане.Възпроизвеждане Реагира емоционално при възприемане на песента. Стреми се да я запомни и изпълни точно.Открива настроението на мелодията и се опитва да го пресъздаде в изпълнението си. 
март24 Пролет Възприемане.Елементи на музикалната изразност  Демонстрира овладени представи за симфоничен оркестър и неговите основни характеристики.Осъзнава естетическото влияние на музиката в човешкия живот. Разговаря свободно за собствените си представи, когато слуша тази музика. 
март25 В зелената гора Музика и игра.Елементи на музикалната изразност  Може да определи самостоятелно темпото на отделните части на музикалната игра.Координира собственото си изпълнение според него. Разбира, че бързината на музиката е във връзка със съдържанието на музикалната творба. 
март26 Пролетна забава Музика и игра.Възпроизвеждане Може да изпълнява метроритмично точно музикален съпровод.Умее да свири „в оркестър“ с останалите деца. 
април27 След градската музика Възприемане Умее да слуша от начало до края музикална творба. Може да разпознае видове вокали и звучене на познати инструменти.Има отношение и предпочитания към конкретна музика. 
април28 Пейте с нас Музика и игра Притежава развити музикално-певчески умения и способности, има желание да ги демонстрира.Регистриране на постиженията на децата. 
април29 Танцувайте с нас Музика и игра Притежава развити музикално-двигателни умения и способности и има желание да ги демонстрира.Регистриране постиженията на децата. 
април30 Ода на радостта – Вече знам Възприемане Има богати и разнообразни музикално-слухови представи. Разпознава вида на музикалната творба и ансамбъла, който я из- пълнява.Проявява осъзнато предпочитание към музикални произведения. Има отношение към създаването на естетична интонационна среда. 
май31 Подготовка за концерт – Вече знам Възпроизвеждане.Елементи на музикалната изразност  Има развити музикални способности и с желание ги проявява.Може да изпълнява интонационно и метроритмично точно песенния репертоар.
май32 Довиждане, детска градина – Вече знам Музика и игра Танцува с желание и импровизира артистично танцови движения.
май33 Довиждане, детска градина Възпроизвеждане.Музика и игра Представя с желание пред публика научените през годината песни и танци.
май34 Годишен концерт Възпроизвеждане.Елементи на музикалната изразност.Музика и игра

 

Има развити музикално-певчески умения и способности и ги демонстрира.Изпълнява движения и използва ритмичен съпровод с ДМИ.Импровизира артистично танцови движения и музикални „роли“.

Реагира емоционално пред публика в празнична среда.